Opiskelun esteettömyys ja yhdenvertaisuus

Yleisenä tavoitteena on, että jokainen korkeakouluyhteisön jäsen pystyy toimimaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Opetukseen ja opiskeluun liittyviä järjestelyjä suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota opetuksen ja opiskelun yleiseen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen.

Yhdenvertaisuuslain (5 §) mukaan vammaisia opiskelijoita ja erilaisia oppijoita koskevien erityisjärjestelyjen tavoitteena on vähentää erilaisista tuen tarpeista aiheutuvia haittoja ja siten edistää yhdenvertaisuuden toteutumista koulutukseen pääsemiseksi ja siinä selviämiseksi.

Yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden huomioiminen opiskelussa ja oppimisympäristöissä

Informaation saatavuus

 • Oppilaitoksella tulisi olla henkilö tai yksikkö, joka vastaa opiskelijavalintojen ja opiskelun esteettömyydestä sekä opiskelijahyvinvoinnista.
 • Julkisilla sivuilla tulisi olla käytettävissä automaattinen tekstinlukutoiminto.
 • Esteettömyyteen liittyvät tiedot tulisi olla helposti löydettävissä julkisilta sivuilta yhteystietojen, opasteiden, ohjeiden ja karttojen muodossa.

Rakennettu ympäristö

 • Kulkureitit, pysäköintipaikat, opasteet, eri materiaalit rakennuksissa, värit, valaistus ja niin edelleen, tulee suunnitella siten, että liikkumisen, kuulemisen ja näkemisen esteet vähenevät.
 • Invapaikat tulee sijoittaa lähelle ulko-ovia ja esteettömät kulkureitit tulee merkitä opasteilla.
 • Eri materiaaleilla, väreillä ja niiden kontrasteilla voidaan helpottaa korkeusvaihteluiden erottamista ja siten näkövammaisen liikkumista.
 • Induktiosilmukat tulee olla ainakin isoissa saleissa, samoin kuulokkeet ja liikuteltavat mikrofonit.

Pedagogiset ratkaisut

 • Opiskelua tukevat yhteisöllisyys, hyvä ilmapiiri, kontaktit opettajiin ja muuhun henkilöstöön sekä kuuluminen opiskeluryhmään.
 • Opiskelijat tulisi perehdyttää opiskelijahyvinvoinnin ja ohjauksen mahdollisuuksiin heti opintojen alussa ja niiden aikana.
 • Opetussuunnitelmatyössä, pedagogiikassa ja oppimisympäristöjen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon vaihtoehtoiset tavat suorittaa opintoja (esimerkiksi opiskelu ei ole sidoksissa aikaan eikä paikkaan).
 • Opintojen alussa voidaan järjestää opiskelijoille ennakkokysely, jossa muun muassa lukivaikeudet voivat tulla esiin.
 • Erilaisten käyttäjien tarpeet tulisi ottaa huomioon viestinnässä.
 • Verkko-opetuksen saavutettavuus ja laitteiden sekä kalusteiden toimivuus tulisi ottaa huomioon opetusta suunniteltaessa.
 • Henkilökunta tulisi kouluttaa saavutettavan ja esteettömän tietotyön tekemiseen.

Opiskelun tukitoimia opiskelijalle

 • Vammaisella opiskelijalla on mahdollisuus hakea apuvälineitä opiskeluun joko Kelasta, työeläkeyhtiöltä tai vakuutusyhtiöltä
 • Kuulovammaisilla on oikeus käyttää tulkkia.
 • Näkövammaisella on oikeus käyttää avustajaa tai opaskoiraa.
 • Kuulo- ja näkövammaisella sekä lukivaikeuksisella on mahdollisuus saada lisäaikaa ja/tai rauhallinen tila valintakokeissa ja tentin tai tehtävän suorittamisessa.
 • Opiskelijalla tulee tarvittaessa olla mahdollisuus suorittaa tai täydentää kirjallinen koe suullisesti tai tehdä se näyttämällä.
 • Opiskelijalla tulee tarvittaessa olla mahdollisuus käyttää henkilökohtaista tietokonetta tehtävän suorittamiseen, kirjoittamiseen tai viestintään.
 • Opiskelijalla tulisi olla mahdollisuus maksuttomaan lukitestaukseen.
 • Tiedostojen on oltava sellaisessa muodossa, että ne voi lukea lukulaitteella.
 • Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus saada oppimateriaali etukäteen tai jälkikäteen tarkempaa tarkastelua varten.
 • Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus avustavan teknologian käyttöön, kuten esim. videon käyttämiseen osaamisen osoittamisessa, muistiinpanojen nauhoittamiseen tai kuvaamiseen puhelimella.