Ohjaus ja uraohjaus korkeakoulussa

Ohjaus on yhteistoimintaa, jossa tuetaan ja edistetään ohjattavan oppimis-, kasvu-, työ- tai oppimisprosesseja sellaisilla tavoilla, että ohjattavan toimijuus vahvistuu. Hyvä ohjaus toteutuu kunnioittavassa, rakentavassa kohtaamisessa ja dialogisessa vuorovaikutuksessa.

Kuurilan (2014) mukaan uraohjaus on ohjaustyötä, jota tehdään ammatin- ja koulutusvalinnan sekä uraan ja työllistymiseen liittyvien kysymysten parissa. Se on säännöllistä, opintojen ajan jatkuvaa ja ohjattua kokonaisvaltaista uraohjausta. Se sisältää oman elämän ja tulevan työllistymisen suunnittelua ja on yhteydessä ammatteihin ja työelämään mutta myös tietoon henkilön vahvuuksista, taidoista ja toiveista. Uraohjauksessa huomioidaan myös henkilön arvot, erilaiset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet.

Yleistä ohjauksesta

Opiskelijan ohjaus koostuu riittävästä tuesta, kannustamisesta, kuuntelemisesta ja opiskelijan omien vahvuuksien, voimavarojen ja osaamisen huomioimisesta ja arvostamisesta. Opiskelijan ammatillinen osaaminen ja vahvuudet tulee nähdä vaikeuksien tai toimintarajoitteiden takaa. Hyväksyvä ja luottamusta herättävä ilmapiiri edistää opiskelijoiden kokemusta yhdenvertaisuudesta ja moninaisuudesta.

Vinkki:

Opintojen alkuun tulisi järjestää ohjausta ja neuvontaa siitä, mitä opiskelu korkeakoulussa tarkoittaa. Opintojen alussa olisi tärkeää tarjota esimerkiksi opiskelutekniikkaa, kirjoittamista sekä oman ajankäytön suunnittelua tukevia opintoja.

Ohjaajan muistilista:

 • Ole helposti lähestyttävä ja aidosti kiinnostunut opiskelijasta.
 • Tunnista, havaitse ja nosta asioita puheeksi opiskelijan kanssa.
 • Toimi mahdollisimman varhain, mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman hyvässä yhteistyössä opiskelijan ja opon/kuraattorin/ hyvinvointityöryhmän kanssa.
 • Tuo esille vammaiselle opiskelijalle tarjolla oleva tuki ja palvelut.
 • Kysy, täsmennä, tue ja seuraa yhdessä sovitun suunnitelman toteutusta, osoita onnistumiset ja vahvista opiskelijan verkostoja.
 • Osoita onnistumiset ja vahvista opiskelijan verkostoja.

HAMK:in opinto-ohjaaja Aija Lundahl puhuu opiskelijoiden motivaatiosta ja verkostoitumisesta.

Uraohjauksen vaiheet

 • Hakeutumisvaiheen uraohjauksen helpottamiseksi tulisi saada koulutuksen järjestäjien kotisivuille realistiset kuvaukset eri koulutusaloista ja niiden tarjoamista työelämämahdollisuuksista sekä tietoa korkeakouluopintojen luonteesta.
 • Alkuvaiheen uraohjauksella pyritään sitouttamaan opiskelija opiskeluun tulevan ammatin ja toimintaympäristön esittelyjen avulla.
 • Keski- ja loppuvaiheen uraohjauksella ohjataan opiskelijaa valmistautumaan työelämään harjoittelun, ammatillisten aineiden ja opinnäytetyön avulla.
 • Loppuvaiheen uraohjauksessa tavoitteena on, että opiskelijat hallitsevat yleiset työelämätaidot, käyttäytymistaidot ja esimerkiksi esiintymistaidon tulevia työhaastatteluja varten.
 • Valmistumisvaiheessa opiskelijaa valmennetaan siirtymään työelämään ansioluettelon tekemisen ohjauksella, työnhakutaitojen ja työnhakumenettelyjen opettamisella sekä työnhakuväylien ja rekrytointikanavien käyttöön ohjaamisella.
 • Opiskelijoita tulee opastaa pohtimaan ammatillisia kehittymistarpeitaan ja informoida heitä erilaisista jatko-opintomahdollisuuksista.

Uraohjaajan muistilista:

 • Anna tukea, rohkaise vuorovaikutukseen ja lisää ohjattavan turvallisuuden tunnetta.
 • Tue opiskelijan itseohjautuvuutta ja vastuunkantoa opinnoistaan ja tulevaisuudestaan.
 • Vahvista opiskelijan itseluottamusta, ammatti-identiteettiä ja uskoa omaan onnistumiseen.
 • Kannusta opiskelijaa näkemään työ mahdollisuutena sosiaaliseen ja taloudelliseen tasa-arvoon sekä yhdenvertaiseen elämään.
 • Rohkaise ennakkoluulottomiin, mutta realistisiin uravalintoihin.
 • Kytke opiskelijan uraohjaus työelämään ja yritysyhteistyöhön, mutta samalla opiskelijan oman elämän suunnitteluun.
 • Ohjaa opiskelijaa ymmärtämään harjoittelupaikkojen ja opintojaksojen valintojen merkitys työllistymiselle.
 • Kannusta opiskelijaa luomaan jo opintojen aikana verkostoja, joilla on vaikutusta työllistymiseen.
 • Tarjoa opiskelijalle tarvittaessa erityistä tukea työ- tai harjoittelupaikan hakemiseen ja tietoa työelämän tukimuodoista avoimilla työmarkkinoilla.
 • Huomioi yksilöllisyys urapolun suunnittelussa. Esimerkiksi sama alavalinta ei välttämättä ole sopivin kahdelle eri opiskelijalle, vaikka heillä olisikin sama toimintarajoite.
 • Hyödynnä mentorointia osana uraohjausta, esimerkiksi ylempien vuosikurssien opiskelijoita ja työelämän edustajia.
 • Hyödynnä digitaalisia uraohjauksen palveluita yhdessä opiskelijan kanssa.
 • Tuo esille tarjolla oleva tuki vammaisen opiskelijan oman suunnitelman mahdollistamiseksi. Muista hyödyntää myös järjestöjen tuki.

Menetelmäopas ammattikorkeakouluopiskelijan uraohjaukseen
http://vipuajavetoa.turkuamk.fi/heidi_laine.pdf
Erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden uraohjaukseen uusia välineitä (STM)
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/erityistukea-tarvitsevien-opiskelijoiden-uraohjaukseen-uusia-valineita
Uraohjaus ja urasuunnittelu ammattikorkeakouluissa (Turun yliopisto)
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/98607/AnnalesC384KuurilaVK.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Yliopisto-opiskelijan ohjauksesta (Itä-Suomen yliopisto UEF)
https://www.jyu.fi/koulutus/ops17/ohjaus
Työelämää opintoihin – opiskelijoita työelämään: Miten yliopisto-opiskelijoiden ohjausta tulisi kehittää? (Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus VOKES)
http://www.evokes.fi/database/fileserver/files/292
Eri vammaisjärjestöillä on omia työelämä- ja uraohjauspalvelujaan sekä -sivustojaan, joita kannattaa hyödyntää sellaisenaan tai mun uraohjauksen tukena ks. esim.
https://nkl.fi/fi/etusivu/palvelut_nakovammaisille/tyo