Opiskelun yhdenvertaisuus

Yleisenä tavoitteena on, että jokainen korkeakouluyhteisön jäsen pystyy toimimaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Opetukseen ja opiskeluun liittyviä järjestelyjä suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota opetuksen ja opiskelun yleiseen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen.

Yhdenvertaisuuslain (6 § ja 15§) mukaan koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Jotta vammainen henkilö voi kouluttautua, koulutuksen järjestäjän on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset. Vammaisia opiskelijoita ja erilaisia oppijoita koskevien erityisjärjestelyjen tavoitteena on vähentää erilaisista tuen tarpeista aiheutuvia haittoja ja siten edistää yhdenvertaisuuden toteutumista koulutukseen pääsemisessä ja siinä suoriutumisessa. 

Esteettömyyden ja saavutettavuuden huomioiminen opiskelussa ja oppimisympäristöissä

Informaation saatavuuden edistäminen

 • Oppilaitoksella on henkilö tai yksikkö, joka vastaa opiskelijavalintojen ja opiskelun esteettömyydestä sekä opiskelijahyvinvoinnista.
 • Julkisilla sivuilla on käytettävissä automaattinen tekstinlukutoiminto.
 • Esteettömyyteen liittyvät tiedot ovat helposti löydettävissä julkisilta sivuilta yhteystietojen, opasteiden, ohjeiden ja karttojen muodossa.
 • Henkilökunta koulutetaan saavutettavan ja esteettömän tietotyön tekemiseen.
 • Verkko-opetuksen saavutettavuus ja laitteiden sekä kalusteiden toimivuus opetusta suunniteltaessa.

Rakennetun ympäristö esteettömyyden edistäminen

 • Kulkureitit, pysäköintipaikat, opasteet, eri materiaalit rakennuksissa, värit ja valaistus suunnitellaan siten, että liikkumisen, kuulemisen ja näkemisen esteet vähenevät.
 • Esteettömät pysäköintipaikat tulee sijoittaa lähelle ulko-ovia ja esteettömät kulkureitit tulee merkitä opasteilla.
 • Eri materiaaleilla, väreillä ja niiden kontrasteilla voidaan helpottaa korkeusvaihteluiden erottamista ja siten näkövammaisen liikkumista.
 • Induktiosilmukat ainakin isoissa saleissa, samoin kuulokkeet ja liikuteltavat mikrofonit.

Pedagogiset ratkaisut yhdenvertaisuuden edistämiseksi

 • Opiskelua tukevat yhteisöllisyys, hyvä ilmapiiri, kontaktit opettajiin ja muuhun henkilöstöön sekä kuuluminen opiskeluryhmään.
 • Opiskelijat perehdytetään opiskelijahyvinvoinnin ja -ohjauksen mahdollisuuksiin heti opintojen alussa ja niiden aikana.
 • Opetussuunnitelmatyössä, pedagogiikassa ja oppimisympäristöjen suunnittelussa otetaan huomioon vaihtoehtoiset tavat suorittaa opintoja (esimerkiksi opiskelu ei ole sidoksissa aikaan eikä paikkaan).
 • Opintojen alussa voidaan järjestää opiskelijoille ennakkokysely, jossa mm. lukivaikeudet voivat tulla esiin.

Esimerkkejä yksilöllisesti räätälöidyistä tukitoimista:

 • lisäaika ja/tai rauhallinen tila valintakokeissa ja tentin tai tehtävän suorittamisessa
 • kirjallisen kokeen suorittaminen tai täydentäminen suullisesti tai mahdollisuus tehdä se näyttämällä
 • henkilökohtaisen tietokoneen käyttö tehtävän suorittamiseen, kirjoittamiseen tai viestintään
 • maksuton lukitestaus
 • tiedostot sellaisessa muodossa, että ne voi lukea lukulaitteella
 • oppimateriaalin saaminen etukäteen tai jälkikäteen tarkempaa tarkastelua varten
 • avustavan teknologian käyttö, kuten esim. videon käyttäminen osaamisen osoittamisessa, muistiinpanojen nauhoittamiseen tai kuvaaminen puhelimella.

Vinkki:

Vammaisella opiskelijalla on mahdollisuus käyttää henkilökohtaista avustajaa. Hän voi myös hakea apuvälineitä opiskeluun joko Kelasta, työeläkeyhtiöltä tai vakuutusyhtiöltä. Kuulovammaisilla henkilöillä on oikeus käyttää tulkkia. Näkövammaisella henkilöllä on oikeus käyttää opaskoiraa.