Yhdenvertainen rekrytointi ja perehdytys

Yhdenvertainen rekrytointikäytäntö ottaa huomioon monimuotoiset hakijat työpaikkailmoituksen laatimisesta uuden työntekijän perehdyttämiseen saakka. Yhdenvertainen rekrytointi tarkoittaa sitä, että kaikkia hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja valintakriteerit perustuvat työnhakijoiden osaamiseen, koulutukseen ja työkokemukseen.

Vincitin henkilöstöjohtaja Johanna Pystynen kertoo Vincit:in henkilöstön monimuotoisuudesta.

Rekrytointiprosessissa voidaan yhdenvertaisuuslain mukaan soveltaa myös positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Mikäli työpaikkaa hakee kaksi yhtä osaavaa ammattilaista, yritys voi palkata positiivisen erityiskohtelun perusteella vaikeammin työllistyvän (esimerkiksi vammaisen) hakijan.

Positiivinen erityiskohtelu on oikeutettua, jos sen tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen tai syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen. Positiivisessa erityiskohtelussa on huomioitava muun muassa seuraavat seikat:

 • Suosinta ei saa olla automaattista, vaan jokainen valintapäätös perustuu tapauskohtaiseen harkintaan, eli etusijaa ei automaattisesti ja ehdottomasti anneta aliedustettuun ryhmään kuuluvalle henkilölle.
 • Hakijoiden täytyy olla ansioiltaan joko yhtä päteviä tai lähes yhtä päteviä.
 • Positiivisen erityiskohtelun tulee olla oikeasuhteinen tavoitteeseen nähden, sitä ei voida oikeuttaa, jos tosiasiallisessa yhdenvertaisuudessa on vain vähäisiä eroja.

Invalidiliiton lakimies Henri Gustafsson kertoo yhdenvertaisuuslaista.

Vammaisen henkilön työelämään hakeutumista edistää

 • työtehtävien tarkka kuvaaminen työpaikkailmoituksessa
 • monimuotoisuutta tukevan ilmapiirin esilletuonti
 • vaihtoehtoiset hakutavat (esim. video, puhelu, tekstihakemukset)
 • aito kiinnostus hakijan osaamisesta
 • tarvittaessa työntekijän sopivuutta työtehtävään arvioivan työkokeilujakson tarjoaminen.

Vammaisen henkilön työyhteisöön perehdyttäminen tarkoittaa

 • työyhteisöön tutustuttamista ja osallistamista
 • keskustelua tarvittavista kohtuullisista mukautuksista
 • henkilön esittelyä henkilöstölle ja sidosryhmille osaamisen kautta
 • henkilön luvalla työyhteisön jäsenten informoimista sovituista kohtuullisista mukautuksista.