Termit haltuun

Esteettömyys

Tällä sivustolla esteettömyydellä viitataan fyysiseen ja rakennettuun ympäristöön. Käsite kattaa muun muassa kulkuväylät, opasteet, rakennukset, julkiset liikennevälineet ja ulkoalueet. Esteettömyyteen liittyy ajatus ympäristössä olevasta esteestä, joka tulee poistaa.

Kohtuulliset mukautukset

Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisessa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla (yhdenvertaisuuslaki 15§).

Saavutettavuus

Saavutettavuudella tarkoitetaan tällä sivustolla aineetonta ympäristöä, kuten tietoa, verkkosivuja, palveluja ja asenteita. Saavutettavuuden tavoitteena on monenlaisten toimijoiden yhdenvertaisen osallisuuden mahdollistaminen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Saavutettavuutta on esimerkiksi yhdenvertainen mahdollisuus palveluiden, verkkoympäristöjen, sovellusten ja julkaisujen käyttöön. Sillä tarkoitetaan myös asenteiden avoimuutta ja monenlaisuuden huomioimista toiminnan suunnittelussa.

Vammaisuus

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista määrittelee, että vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja – perusoikeudet kuuluvat kaikille. Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä. Yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki, tasa-arvolaki ja työlainsäädäntö tarkentavat syrjinnän kieltoa eri elämänalueilla.