Tarinoista voimaa -hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on ollut

  • luoda vammaisten työllistymistä tukevan tiedon uusi esitystapa ja uudenlainen verkkopalvelu
  • nostaa esiin vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymiseen vaikuttavia avainkohtia
  • laaja-alaistaa vammaisten ohjausvalmennuksessa käytettävää tietoa
  • parantaa vammaisjärjestöjen työllistämispalvelujen toimintaa ja korkeakoulujen opinto-ohjausta
  • rakentaa vammaisjärjestöjen verkosto ja yhteistyön toimintamalli
  • tuoda vammainen esiin toimijana eikä kohteena
  • osallistaa alan toimijoita ja kohderyhmiä.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Hankkeessa on luotu uudenlainen vammaisten työllistymistä tukeva Esteettä töihin -verkkopalvelu, jonka tekoon on osallistettu vammaisjärjestöjä ja vammaisia. Verkkopalvelussa vammainen on tuotu esiin toimijana eikä kohteena. Hankkeessa on tehty uudentyyppistä yhteistyötä korkeakoulujen ja vammaisjärjestöjen välillä, mikä luo pohjaa innovatiiviselle yhteistyölle jatkossakin.

Hankkeen aikana on toteutettu työpajoja, joissa on kehitetty verkkopalvelun sisältöä. Lisäksi verkkopalvelusta ja vammaisten korkeakouluopiskelijoiden ohjauksesta on kerrottu opettajille, erityisopettajille, opinto-ohjaajille ja muille opetusalan toimijoille. Verkkopalveluun koottu tieto tukee vammaisjärjestöjen työllistämispalvelujen toimintaa ja korkeakoulujen opinto-ohjausta. Esteettä töihin -verkkopalvelun luomisen lisäksi hankkeessa on laadittu esiselvityksiin perustuvat raportit (PDF) vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämätarpeista ja -haasteista sekä (PDF) ohjausalan ammattilaisten tiedontarpeista vammaisten opiskelijoiden ohjauksessa. Raporteista on tehty tiivistelmät jotka löytyvät tämän sivun pohjalta.

Tarinoista voimaa – verkkopalvelu vammaisen opiskelijan työelämään siirtymisen tueksi -hanke toteutettiin 1.8.2016-28.2.2019.

Hankkeen ESR-rahoituksesta on vastannut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankeyhteistyössä ovat olleet asiantuntijatahoina mukana Turun yliopisto ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS sekä Näkövammaisten liitto. Hankkeen kehittämisryhmissä on ollut mukana toimijoita eri järjestöistä ja korkeakouluista sekä korkeakouluopiskelijoita.

Raporttien tiivistelmät

Tiivistelmä Kynnys RY:n raportista (PDF) vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämätarpeista ja -haasteista

Selvityksessä tarkastellaan aluksi vammaisten henkilöiden työllistymistä, työllistämiseen ja työssäkäynnin tukemiseen liittyvää lainsäädäntöä sekä tukimuotoja. Vammaisten henkilöiden työllisyysaste on Suomessa yhä alhainen, vaikkakin korkeasti koulutetut työllistyvät selkeästi matalammin koulutettuja paremmin. Selvityksessä tuodaan esille vammaisten henkilöiden työllistymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä, kuten rakenteellisia seikkoja ja asenneilmapiiriä. Asenteista syntyviä vammaisten henkilöiden työhönoton esteitä voidaan vähentää tiedon ja kannustavien esimerkkien avulla. Selvityksessä toteutetun kyselyn perusteella vammaiset opiskelijat kokevat tärkeimmäksi työllistymistään edistäväksi tekijäksi asenneilmapiirin muuttumisen, mutta myös tukimuodot ja oma aktiivisuus koetaan tärkeiksi. Kyselyyn vastanneet työelämässä mukana olevat painottavat työllistymisessä opiskelijoita huomattavasti enemmän henkilöön itseensä liittyvien tekijöiden ohella tukimuotoja sekä palveluita.   Selvityksen tuloksia on hyödynnetty Esteettä töihin -verkkopalvelun suunnittelussa.

Tiivistelmä HAMK:in raportista (PDF) ohjausalan ammattilaisten tiedontarpeista vammaisten opiskelijoiden ohjauksessa

Ohjausalan ammattilaisille suunnatussa esiselvityksen raportissa esitetään korkeakoulujen opinto- ja uraohjaajien sekä ohjaustyötä tekevien ajatuksia ja näkemyksiä vammaisen korkeakouluopiskelijan ohjauksen tarpeista ja haasteista, omasta ohjausosaamisensa tasosta sekä verkkopalvelulle asetetuista odotuksista. Verkkokyselyn vastausten perusteella opinto- ja uraohjauksesta vastaavat tarvitsevat lisätietoa ja helppokäyttöisellä verkkopalvelulla voidaan oleellisesti edistää vammaisten sekä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden uraohjausta.  Esiselvityksen raportin tuloksia on käytetty Esteettä töihin -verkkopalvelun suunnittelussa.